HomeНови ЗУП

Нови ЗУП

Print PDF
Version in Serbian only

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ОПШТЕЊУ ПОВЕРЕНИКА И СТРАНАКА

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности прима електронске поднеске странака на следећој адреси:

· This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Повереник одређену врсту поднесака прима и преко Портала Е-upravа: http://www.euprava.gov.rs/ , и то:

1. Жалбу против органа власти због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја,

2. Жалбу против руковаоца података о личности због повреде права у вези са обрадом података о личности,

3. Захтев Поверенику, за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Повереника и

4. Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности које обрађује Повереник.

ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ПОВЕРЕНИКА

- ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

За одлучивање у свим управним стварима које су у надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, овлашћена лица по закону или овлашћењу повереника су:

1. Родољуб Шабић,

2. Станојла Мандић и

3. Маринко Радић.

· ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У УПРАВНИМ СТВАРИМА:

У Сектору за жалбе и извршења - приступ информацијама, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја у поступцима по жалбама изјављеним против органа власти и административног извршења решења Повереника, су:

1. Гордана Шуњеварић,

2. Горана Милић,

3. Зора Колаковић,

4. Гордана Тошовић,

5. Снежана Стојковић Димишковски,

6. Весна Јелић,

7. Драгана Стојисављевић,

8. Станислава Котрањац,

9. Наташа Мирјанић,

10. Гордана Перишић,

11. Тамара Бојанић,

12. Љиљана Милосављевић,

13. Нада Маричић Ђорђевић,

14. Весна Арсенијевић,

15. Милица Прљевић,

16. Јелена Јовановић,

17. Милица Боснић,

18. Софија Радојичић,

19. Мина Ћетковић.

У Сектору за жалбе и притужбе - заштита података, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области остваривања права на заштиту података о личности у поступцима по жалбама изјављеним против руковалаца података, су:

1. Наталија Ћетковић,

2. Вера Пајић,

3. Драгана Рајић Поздерац,

4. Душица Столевски.

У Сектору за хармонизацију и сарадњу, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима, у области слободног приступа информацијама од јавног значаја - примене мера за унапређење јавности рада државних органа у поступцима по службеној дужности или по пријавама, су:

1. Невена Ружић,

2. Лела Рудић,

3. Биљана Ненадић.

У Сектору за хармонизацију и сарадњу, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима у области заштите података о личности по захтевима за одобравање изношења података из Републике Србије, су :

1. Невена Ружић,

2. Ана Одановић Коматина.

У Сектору за надзор, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима у поступку надзора над спровођењем закона, других прописа и општих аката у области заштите података о личности, су:

1. Златко Петровић,

2. Александра Лакићевић,

3. Драган Божовић,

4. Мирослав Велимановић,

5. Саша Васиљевић,

6. Снежана Жикић,

7. Мирјана Мићевић,

8. Марин Цетинић,

9. Сања Битровић,

10. Марко Антић,

11. Олгица Радовановић,

12. Гордана Вилдовић,

13. Маријана Софиљ,

14. Драгана Стојковић,

15. Марко Драгумило,

16. Горан Павловић.

У Сектору за информационе технологије, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима вођења Централног регистра збирки података и уписа евиденција збирки података, су:

1. Радоје Гвозденовић,

2. Ања Ћириловић,

3. Ђина Лукић Живковић,

4. Оља Живковић.

У Сектору за заједничке послове, овлашћена службена лица за вођење поступка и предузимање радњи у управним стварима из области радних односа, јавних набавки и других управних аката по прописима који се примењују из делокруга рада овог сектора, су:

1. Рада Ковачевић,

2. Ивана Живковић,

3. Мирела Зози Јековић.

За вођење поступка и предузимање радњи у управној ствари остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности, по захтеву поднетом Поверенику као првостепеном органу, овлашћена су сва горе именована лица.

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.10.2017.

    PENDING: 4.186

    DONE: 56.291

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng
novi zup cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs