HomePress Releases and PublicationsТУЖИЛАШТВО НАСТАВЉА С УРУШАВАЊЕМ СОПСТВЕНОГ УГЛЕДА
Tuesday, 03 October 2017 10:38
Print PDF
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење о извршењу којим је, под претњом новчаног кажњавања, позвао Више јавно тужилаштво у Београду да у року од два дана достави новинарки Портала Пиштаљка тражене информације у вези са предметом против Синише Малог, из којих се може сазнати:

- број наведеног предмета, због којих кривичних дела се води и у којој фази се налази, које радње је Тужилаштво предузело у том предмету, као и да ли је Синиша Мали саслушан и када,

- шта је Тужилаштво предузело поводом Извештаја Агенције за борбу против корупције из 2016. године,

- када је Тужилаштво добило извештај Управе за спречавање прања новца о контроли финансијских активности Синише Малог коју је Управа вршила по пријави Hypo Alpe-Adria banke из 2009. године и шта је предузело поводом истог.

Још крајем августа 2017. године у поступку по жалби тражиље информација Повереник је донео решење којим се Вишем јавном тужилаштву налаже давање ових информација. То решење Повереника је по закону коначно, обавезујуће и извршно. Међутим, новинарка, тражиља информација обратила се Поверенику указујући да Више тужилаштво по решењу није поступило, да јој није доставило ни једну тражену информацију, већ да ју је само обавестило да је предмет који је вођен против Синише Малог достављен Првом основном јавном тужилаштву у Београду на даље поступање, те да због тога не може да поступи по налогу Повереника. Новинарка је затражила да Повереник приступи принудном извршењу решења.

Повереник је имајући у виду све релевантне околности донео решење о дозволи извршења.

Чињеница да је Више тужилаштво предмет који је водило против Синише Малог доставило Првом основном јавном тужилаштву је без утицаја на доношење другачије одлуке. То што је предмет прослеђен неком другом тужилаштву не значи да Више тужилаштво не поседује тражене информације. Напротив, поседовање докумената у којима су садржане све тражене информације неспорно проистиче из одредби Правилника о управи у јавним тужилаштвима, којима је прописано да се подаци који су од значаја за рад уписују у уписнике, помоћне књиге и друге евиденције (о догађајима и лицима поводом којих се води поступак, одлукама, предузетим радњама итд.), а ако постоје услови евидентирају се и електронским средствима.

Уз то, Прво основно јавно тужилаштво је у допису упућеном тражиљи информација изричито навело да је њему прослеђен само део Извештаја Агенције који се односи на евентуално извршење кривичног дела из члана 72. Закона о Агенцији за борбу против корупције и да је оно предузело радње у преткривичном поступку ради провере навода из тог дела Извештаја, али да су остали делови Извештаја и друге информације и даље у поседу Вишег јавног тужилаштва.

Повереник оцењује да је реч о још једном покушају изигравања закона, односно права јавности који сам по себи, а поготово имајући у виду потпуно контрадикторне информације Вишег и Првог основног јавног тужилаштва, пре свега и највише штети и онако пољуљаном угледу организације тужилаштва у целости.

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    30.9.2017.

    PENDING: 4.333

    DONE: 55.280

    Read more...

centralni-registar-baner-eng


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-eng
novi zup cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs