Члан 49. Обавештавање Повереника

 

Руковалац је дужан да пре започињања обраде, односно успостављања

збирке података достави Поверенику обавештење о намери успостављања

збирке података заједно са подацима из члана 48. овог закона, као и о свакој

даљој намераваној обради, пре предузимања обраде и то најкасније 15 дана пре

успостављања збирке података, односно обраде.

 

Обавеза достављања обавештења из става 1. овог члана не односи се на

започињање обраде, односно успостављање збирке података у случају када је

посебним прописом одређена сврха обраде, врста података који се обрађују,

врсте корисника којима ће подаци бити доступни, као и време за које ће подаци

бити архивирани.