Члан 3. Став 10. Значење израза у овом закону

...

10) Централни регистар збирки података (у даљем тексту: Централни

регистар) је евиденција коју чини регистар збирки података и каталог збирки

података коју води Повереник.