Члан 44. Став 1. Тачка 3. Надлежност Повереника

 

Повереник:

...

 

3) води Централни регистар;

...

Члан 52. Централни регистар

 

Повереник успоставља и води Централни регистар.

Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога

збирки података.

Регистар збирки података садржи податке из члана 51. став 2. овог

закона.

Каталог збирки података садржи опис евидентираних збирки података.

Централни регистар је јаван и обавезно се објављује путем интернета.

Повереник једном годишње објављује попис збирки података у

Службеном гласнику Републике Србије.

Повереник ће ускратити право на увид у евиденцију о збирци података

ако то захтева руковалац, под условом да је то неопходно за остваривање

претежног интереса очувања националне или јавне безбедности, одбране земље,

рада органа власти, финансијског интереса државе или ако је законом, другим

прописом или актом заснованим на закону одређено да се евиденција о збирци

података чува као тајна.