Члан 48. Евиденција о обради

 

Руковалац образује и води евиденцију која садржи:

1) врсту података и назив збирке података;

2) врсту радње обраде;

3) назив, име, седиште и адресу руковаоца;

4) датум започињања обраде, односно успостављања збирке података;

5) сврху обраде;

6) правни основ обраде, односно успостављања збирке података;

7) категорију лица на које се подаци односе;

8) врсту и степен тајности података;

9) начин прикупљања и чувања података;

10) рок чувања и употребе података;

11) назив, име, седиште и адресу корисника;

12) ознаку уношења, односно изношења података из Републике Србије са

називом државе, односно међународне организације и страног корисника,

правни основ и сврху уношења, односно изношења података;

13) предузете мере заштите података;

14) захтев поводом обраде.

Руковалац није дужан да образује и води евиденцију обраде: података

који се обрађују искључиво у породичне и друге личне потребе у смислу

одредбе члана 5. тачка 2) овог закона, података који се обрађују ради вођења

регистара чије је вођење законом прописано, података за збирку података коју

чине само јавно објављени подаци, као ни података који се односе на лице чији

идентитет није одређен а руковалац, обрађивач, односно корисник није

овлашћен да идентитет одреди.

Руковалац ажурира евиденцију када дође до промене у вези са основним

подацима из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана настанка промене.

Образац за вођење евиденције и начин вођења евиденције из става 1.

овог члана прописује Влада.