Члан 52. Став 7. Централни регистар

 

 

Повереник ће ускратити право на увид у евиденцију о збирци података

ако то захтева руковалац, под условом да је то неопходно за остваривање

претежног интереса очувања националне или јавне безбедности, одбране земље,

рада органа власти, финансијског интереса државе или ако је законом, другим

прописом или актом заснованим на закону одређено да се евиденција о збирци

података чува као тајна.