Члан 57. Тачка 1. Став 13. и 14. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај

руковалац, обрађивач или корисник који има својство правног лица ако:

13) не обавести Повереника о намери успостављања збирке података у

прописаном року супротно члану 49. став 1. овог закона;

14) не достави Поверенику евиденцију, односно промене у збирци

података у прописаном року (члан 51. став 1. овог закона);

...