НасловнаО намаБуџет и друга средстваИзвршење буџетаИзвршење буџета за 2007. годину закључно са 31.12.2007.

Извршење буџета за 2007. годину закључно са 31.12.2007.

Штампа ПДФ
Позиц.-конто О п и с Одобрено Реализовано %
411 Плате,додаци,накнаде
411111 Плате по основу цене рада 7.828.043.16
411112 Додатак за рад дужи од пуног рад. времена 112.205.77
411115 Додатак за време провед. на раду(мин. рад) 658.412.11
411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада 358.957.69
411119 Остали додаци И накнаде запосленима 48.689.33
Укупно 411: 12.150.000.00 9.006.308.06 74.13
412 Доприноси
412111 Допринос за ПИО 899.861.35
412211 Допринос за здрав. осиг. 503.104.33
412311 Допринос за незапосленост 61.354.12
Укупно 412: 2.184.000.00 1.464.319.80 67.05
413 Накнаде у натури
413161 Паркирање 1.334.00
413142 Поклони за децу запослених 30.000.00
Укупно 413 40.000,00 31.334.00 78.34
414 Социјална давања запосл. 70.000,00 59.999.000 85.71
414411 Помоћ у медицинском лечењу члана уже породице 39.999,00
411314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 20.000.00
415
415112
Накнаде за запослене
Накнада за превоз на посао и са посла
155.000.00 96.406.44
96.406.44
62.20
416 Награде и бонуси 44.000.00 42.047.09 95.56
416112 Награде за посебне резултате рада запослених 42.047.09
421 Стални трошкови
421411 Телефон, телекс и телефакс 574.879.48
421412 Интернет и слично 123.259.94
421414 Услуге моб. телефона 132.291.54
421512 Осигурање возила 61.939.00
421521 Осигурање запослених у случају несреће 30.600.00
421321 Дератизација -
421911 РТВ претплата 4.050.00
Укупно 421: 1.067.000.00 927.019.96 86.88
422 Трошкови путовања
422111 Трошкови дневница на службеном путу 63.429.09
422121 Трошкови превоза на службеном путу 1.590.00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 49.500.00
422299 Остали трошк. за путовање у иностран. -
422211 Трошкови дневница за служб. пут у иностр. 1.423,72
Укупно 422: 166.000.00 115.942.81 69.85
423 Услуге по уговору
423111 Услуге превођења 591.475.00
423311 Услуге образовања и усаврш. запослених 168.220.80
423413 Услуге штампања публикација 268.880.00
423432 Објављивање тендера и информатив. огласа 85.890.00
423592 Остале стручне услуге 2.365.778.28
423621 Угоститељске услуге 37.384,00
423911 Остале опште услуге 11.270.00
423392 Издаци за стручне испите 6.000.00
423211 Услуге за израду софтвера 53.475.90
423291 Остале компјутерске услуге 158.380.78
423419 Остале услуге штампања 6.060.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 0.00
Укупно 423: 4.857.000.00 3.752.814.76 77.27
424 Специјализ. услуге 0,00 0,00
425 Поправке и одржав. 80.000,00 68.986.99 86.23
425211 Механичке поправке 36.710.65
425219 Остале поправке И одржавање опреме за саобраћај 32.276.34
426 Материјал
426111 Канцелариј. материјал 11.042.81
426311 Струч. литература за запослене 268.017.21
426491 Остали материјал за превозна средства 105.927.62
426621 Материјали за културу 0,00
426411 Бензин 495.000.00
426312
426821
Стр.литература за образ. Запослених
Храна
12.220.00
4.305,00
426822 Пиће 48.815.00
Укупно 426: 950.000,00 945.327.64 99.51
482
482131
482231
482331
Порези,таксе
Рег. Возила
Градске такес
Градске казне
30.000,00 18.588.20
17.138.20
0,00
1.450,00
61.96
512 Машине и опрема
512251 Опрема за домаћинство 0,00
512221 Рачунарска опрема 326.317,79
512233 Мобилни телефони 52.437.58
Укупно 512: 1.000.000.00 378.755.37 37.88
УКУПНО: 22.792.000.00 16.907.850.12 74.18

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs