НасловнаО намаБуџет и друга средстваПрописиИзвод из Закона о буџету за 2009. годину (Службени гласник РС, бр. 120/08)

Извод из Закона о буџету за 2009. годину (Службени гласник РС, бр. 120/08)

Штампа ПДФ
Економска класификација ОПИС Предлог
Повереника
по Ф. лану
Одобрено
411 Плате и додаци запослених 62.840.000 23.582.000
412 Соц. доприноси на терет послодавца 11.330.000 4.299.000
413 Накнаде у натури 200.000 40.000
414 Социјална давања запосленима 1.300.000 70.000
415 Накнаде за запослене 1.370.000 300.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи - 1.000
421 Стални трошкови 7.000.000 7.000.000
422 Трошкови путовања 2.300.000 2.300.000
423 Услуге по уговору 14.130.000 14.130.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.240.000 1.240.000
426 Материјал 7.400.000 7.400.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 250.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова

-

1.000

512 Машине и опрема 6.500.000 6.500.000
Приходи из буџета 34.981.000 34.981.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 49 115.860.000 67.113.000

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.9.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.333

    ОБРАЂЕНО: 55.280

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs