НасловнаО намаБуџет и друга средстваПрописиИзвод из Зaкoна o буџeту зa 2007. гoдину

Извод из Зaкoна o буџeту зa 2007. гoдину

Штампа ПДФ

 

(Сл. Глaсник бр. 58/2007)

ПOВEРEНИК ЗA ИНФOРМAЦИJE OД JAВНOГ ЗНAЧAJA
Oпштe jaвнe услугe кoje нису клaсификoвaнe нa другoм мeсту

Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Издаци из додатних прихода органа И капитални издаци за НИП

Укупна средства

411

Плате и додаци запослених (зараде)

12.150.000

12.150.000

412

Соц.доприноси на терет послодавца

2,184.000

2,184.000

413

Накнаде у натури

40,000

40,000

414

Социјална давања запосленима

70.000

70.000

415

Накнаде за запослене

155.000

155.000

421

Стални трошкови

1.067.000

1.067.000

422

Трошкови путовања

166.000

166.000

423

Услуге по уговору

4.900.000

4.900.000

425

Текуће поправке и одржавање

80.000

80.000

426

Материјал

950.000

950.000

482

Порези, обавезне таксе и казне

30.000

30.000

512

Машине и опрема

1,000.000

1,000.000

Извори финансирања за функцију 160:

01

Приходи из буџета

22.792,000

22.792,000

Укупно за функцију 160

22.792.000

22.792.000

Извори финансирања за раздео 54

01

Приходи из буџета

22.792,000

22.792,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 54

22.792.000

22.792.000

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.9.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.333

    ОБРАЂЕНО: 55.280

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs