НасловнаПитања и одговори

Приступ информацијама - Питања и одговори

Да ли је првостепени орган, коме је Повереник поништио решење по жалби и предмет вратио на поновни поступак, дужан да ново решење донесе у року од 15 дана према чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или у року од 30 дана у складу са чл. 232. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10).

 

Да ли грађанин може да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против државног органа који на својој веб страници није објавио, или није ажурирао информатор о раду или нема своју веб страницу, а није, како је прописано, затражио од другог одговарајућег државног органа да објави информатор о његовом раду?

 

Да ли се јавни бележници и јавни извршитељи могу сматрати органима јавне власти у смислу одредбе члана 3. Закона о слободном приступи информацијама од јавног значаја, с обзиром на то да су им поверена јавна овлашћења, као и да ли се сматра информацијом од јавног значаја износ прихода који су јавни бележници и јавни извршитељи (уопштено и појединачно) остварили у претходним годинама?

 

Да ли лице коме су информације потребне за вођење судског поступка, може на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, добити податке о статусу одређеног лица из матичних књига грађана.

 

Како да поступи орган када тражилац информација не жели да плати трошкове поступка остваривања права на слободан приступ информацијама и како их наплатити?

 

Да ли је орган власти дужан да поступи по захтеву за слободан приступ информацијама када не располаже информацијом, а информација се иначе не односи на питања из надлежности органа?

 

Како може грађанин да прибави личне податке из члана 181. став 1. тач. 3. Закона о прекршајима, за одговорног у органу власти, ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка у својству оштећеног због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја?

 

Да ли се захтевање превеликог броја информација може квалификовати злоупотребом права тражиоца у смислу члана 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

 

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу информација достави податак о процењеној вредности спроведене јавне набавке?

 

Да ли захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја мора да буде својеручно потписан?

 

Да ли се као информације од јавног значаја могу добити подаци о идентитету одређеног лица ради подношења приватне тужбе?

 

Постоји ли обавеза органа да сачини мишљење о примени прописа по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја?

 

Да ли је за добијање информација од јавног значаја неопходно користити формулар захтева или се захтев може откуцати на празном папиру?

 

Да ли је орган власти дужан да омогући остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (увид у издату дозволу и добијање копије) лицу које је странка у управном поступку у коме је дозвола издата?

 

Колика су овлашћења лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама?

Да ли руководилац органа власти може поступати по захтеву тражиоца у ситуацији када је за те послове овластио друго лице?

 

Како државно јавно предузеће да поступи по решењу Повереника да достави информације о износу плате и дневница за службени пут запосленог, због „колизије“ Закона о заштити података о личности и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

 

Да ли је факултет у обавези да објави информатор о раду ако његова интернет страница садржи велики број информација за јавност?

 

Да ли су правоснажне пресуде информације од јавног значаја и да ли се може ограничити право коришћења информација из електронских издања билтена судске праксе због повреде ауторског права?

 

Да ли је школа као орган власти дужна да сачини документ под називом из захтева тражиоца информација?

 

Да ли преднацрт закона представља информацију од јавног значаја?

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs