НасловнаПравни оквирМеђународни документи

Приступ информацијама - Међународни документи

СМЕРНИЦЕ ЗА ГРАЂАНСКО УЧЕШЋЕ У ПОЛИТИЧКОМ ОДЛУЧИВАЊУ

Усвојене од стране Комитета министара 27.септембра 2017.године на 1295. састанку заменика министара

СМЕРНИЦЕ 

 

Резолуција - Право на приступ информацијама и одговорност јавних услуга - Манчестер 2017.

 

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ ЈАВНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА И ПРАВУ НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ У ПИТАЊИМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Незваничан превод - ДИРЕКТИВА 2013/37/ЕУ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА ОД 26.6.2013.

о изменама и допунама Директиве 2003/98/ЕЗ о поновној употреби информација из јавног сектора

 

ГЛОБАЛНИ ПРИНЦИПИ О НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ И ПРАВУ НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

(„ТШВАНЕ ПРИНЦИПИ") - завршени у Тшванеу, Јужноафричка Република, објављени 12. јуна 2013.

 

Унивeрзaлнa дeклaрaциja o људским прaвимa

 

Eврoпскa кoнвeнциja зa зaштиту људских прaвa

 

Уредба (EЗ) број 1049/2001

 

Конвенција СЕ о приступу званичним документима

 

Директива 2003/98/EЗ Европског парламента и Савета

 

Резолуција 1729(2010)

 

Вoдич крoз прaктичну примeну Aрхускe кoнвeнциje и мaли eкoлoшки рeчник

 

Прeпoрукa бр. Р (2003) 13

 

Прeпoрукa Р (2002) 2

 

Дeклaрaциja o слoбoди изрaжaвaњa и инфoрмисaњa

 

Прeпoрукa Р (81) 19

 

ЗАКОН О РАТИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ПАКТА О ГРАЂАНСКИМ И ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА

("Службени лист СФРЈ", бр.7/71)

 

Зajeдничкa дeклaрaциja

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs