NaslovnaPitanja i odgovori

Pristup informacijama - Pitanja i odgovori

Da li se zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može uputiti faksom, elektronskim putem (e-mail adresa) i da li se "usmenim zahtevom" smatra i zahtev upućen telefonom iz redakcije medija? ( oktobar 2008.g)

 

Da li se na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja može dobiti overena kopija nekog dokumenta od organa vlasti?

 

Na koji račun i u kom iznosu tražilac informacije treba da uplati sredstva na ime troškova izdavanja kopije dokumenta sa traženom informacijom?

 

Da li ministarstvo treba da omogućiti  pristup informacijama u vezi sa inspekcijskim kontrolama, odnosno zapisnicima inspektora, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, imajući u vidu odredbe čl.32. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS"br. 20/92...49/99) po kojima je inspektor dužan da čuva kao službenu tajnu podatke do kojih dođe u vršenju nadzora?

 

Da li maloletno lice ima pravo da traži i dobije informacije od javnog značaja i da li je ovo pravo ograničeno na neke oblasti ili se odnosi na sve informacije od javnog značaja?

 

Da li je Vrhovni sud Srbije u obavezi da postupa po zahtevu za pristup informacijama? ( jul 2007.)

 

Da li građanin kao tražilac informacije, nezavisno od toga da li se koristio pravom žalbe Povereniku, može podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 46. st.1. tač.6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja protiv ovlašćenog lica u organu vlasti koje ne postupi u skladu sa odredbama čl. 38. st.2. tač.1. ovog zakona, koji je osnov za pokretanje prekršajnog postupka i da li je Poverenik nadležan za vođenje prekršajnog postupka (jun 2007)?

 

Da li građanin kao tražilac informacije, nezavisno od toga da li se koristio pravom žalbe Povereniku, može podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 46. st.1. tač.6. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja protiv ovlašćenog lica u organu vlasti koje ne postupi u skladu sa odredbama čl. 38. st.2. tač.1. ovog zakona, koji je osnov za pokretanje prekršajnog postupka i da li je Poverenik nadležan za vođenje prekršajnog postupka (jun 2007)?

 

Da li je Poverenik dužan da proverava istinitost informacija koje mu, posle izdatog rešenja, dostavi organ vlasti?

 

Na koji račun se uplaćuju troškovi na ime izrade i upućivanja kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja? (mart 2007.)

 

Na koji račun se uplaćuju troškovi na ime izrade i upućivanja kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja? (mart 2007.)

 

Koji su razlozi što se po svim žalbama Povereniku ne rešava u zakonskom roku od 30 dana? ( januar 2007.g.)

 

Da li je neko od organa vlasti kažnjen po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? (decembar 2006.g.)

 

Koje mere je Poverenik preduzeo radi primene člana 28.stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da izvršenje rešenja i zaključaka Poverenika, u slučaju potrebe, obezbeđuje Vlada Republike Srbije i kakvi su odgovori Vlade Srbije i drugih organa javne vlasti povodom toga? (avgust 2006.g.)

 

Da li zahtev za pristup informacijama od javnog značaja dostavljen elektronskom poštom obavezuje onoga ko treba da da informaciju, odnosno organe javne vlasti? (oktobar 2005.g.)

 

Koliko kazni je Poverenik izrekao u toku dosadašnjeg rada? (septembar 2005.g.)

 

Da li je neko ovlašćeno lice državnog organa podnelo godišnji izveštaj (za 2004.g.) o radnjama tog organa preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, shodno članu 43. Zakona  i ako jeste, o kom organu se radi? (septembar 2005.g.)

 

Da li se informacije od javnog značaja o radu nekog organa javne vlasti dobijaju od Poverenika? (avgust 2005.g.) Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) utvrđen je postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti.

 

Da li se Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) odnosi i na organe Državne zajednice SCG? (avgust 2005.g.)

 

Da li je onaj ko traži informaciju od javnog značaja dužan da plati naknadu određenih troškova? (jul 2005.g.)

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.9.2017.

    U PROCEDURI: 4.333

    OBRAĐENO: 55.280

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs